Обединение „Геопът Лом“ започна реализацията на проект „Обновени градски пространства в град Лом“

16 октомври 2018

ПЪТСТРОЙ-92 АД в партньорство с Геострой АД е част от ДЗЗД „Геопът Лом“, избрано за изпълнител на проект „Обновени градски пространства в град Лом“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., в изпълнение на Инвестиционна програма за градско възстановяване и развитие на гр. Лом.

Реализацията на проекта стартира на 10 октомври 2018 г. в гр. Лом с първа копка, направена от кмета на Лом Пенка Пенкова, председателя на Общинския съвет Христина Христова и инж. Цветослав Петков, представител на ДЗЗД „Геопът Лом“.

Преди това същия ден целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта бяха представени на информационен ден в присъствието на кмета, председателя на Общинския съвет, представителя на ДЗЗД „Геопът Лом“, представители на строителния и авторския надзор, финансовия одит, общински съветници, граждани и журналисти.

Проектът "Обновени градски пространства в град Лом" предвижда цялостен ремонт на  участъци от тринадесет улици и една зелена площ в зоната с публични функции с висока обществена значимост в града. С този проект надграждаме направеното до момента, целта ни улиците да бъдат свързани анблок, каза при представянето на проекта кмета на града.

Договорният срок за изпълнение е 116 дни.