Корекция на р. Ябланица в гр. Етрополе

7 май 2013

Обединение с водещ партньор ПЪТСТРОЙ-92 започна изпълнението на СМР по проект  "Корекция на 
р. Ябланица - гр. Етрополе от о.т 435-418 до о.т 520-521".

Проектът е по ОП „Регионално развитие“ - приоритетна ос 4 " Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 " Подкрепа на дребномащабни местни инициативи за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие".