Направления

НАПРАВЛЕНИЯ

Строителство, ремонт и поддържане на автомагистрали, пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктура

 

Производство на строителни материали: бетон и бетонови изделия, асфалтобетонови смеси и битумна емулсия, хидравлично свързани смеси

Проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност

 

Добив на варовици от кариери „Ръждавец" и „Годеч" и производство на инертни материали

Изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води, канализационни и водоснабдителни системи и инфраструктура

Изграждане и реконструкция на депа за неопасни отпадъци (системи за управление на битови и строителни отпадъци)

 

Оперативни програми