Изпълнен по ОП „Регионално развитие 2007-2013", приоритетна ос „Регионална и местна достъпност" и операция 2.1.„Регионална и местна пътна инфраструктура", възложител  Агенция "Пътна инфраструктура"

Период на изпълнение: 10.01.2011 - 02.11.2012

 

Оперативни програми

   

Местоположение