Изпълнява се по ОП „Транспорт 2007-2013", приоритетна ос „Развитие на пътната инфраструктура по транс европейските и основни национални транспортни оси",  възложител  Агенция "Пътна инфраструктура"

Период на изпълнение:  2013- 2015

Оперативни програми

   

Местоположение