Изпълнен по ОП „Околна среда 2007-2013", приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" и национално финансиране, възложител община Ботевград

Период на изпълнение 10.01.2011- 02.11.2012

Оперативни програми

   

Местоположение